Vedtekter

Vedtekter og stiftelse av foreningen
Atlungstad Brenneris Venner

Den 27. mars 2012 ble det avholdt stiftelsesmøte på Atlungstad.

Tilstede som stiftere var:

Arve Fossum
Erik Gjestvang
Asbjørn Hoelstad
Per Lillehaug
Anton Stadshaug
Ragnhild Nyhus
Ole Kristian Flagstad
Kristoffer Alhaug
Kjell Arne Andreassen
Torgeir Hagen
Jørn Haugen
Per Harald Grue
Lars Ole Ørjasæter
Ulf Inge Vien

§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er: Atlungstad Brenneris Venner (ABV) og ble stiftet 27.3. 2012

§ 2 Formål
Atlungstad Brenneris Venner har følgende formål:
-å styrke Atlungstad Brenneri AS sin egenkapital og å utvikle selskapets formål med bred folkelig deltakelse
-bidra til å utvikle Atlungstad Brenneri som et levende industrielt kulturminne
-bidra til utprøving og utvikling av norsk fatmodnet akevitt og utvikling av norsk mat og norsk matkultur

§ 3 Juridisk person
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4 Medlemmer
Medlemmer er:
-enkeltpersoner som har kjøpt minst en andel i ABV på NOK 1.000 og har betalt årlig kontingent
– og bedrifter som har kjøpt andel på NOK 1.000 og livsvarig medlemskap på NOK 10.000

§ 5 Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Møtende enkeltmedlemmer, enkeltpersoner og bedrifter, har en stemme.

§ 6 Kontingent
Kontingenten for enkeltpersoner fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
Enkeltpersoner som har betalt kontingent og bedriftsmedlemmer har stemmerett og andre rettigheter.

§ 7 Andeler og arrangementer
Ved etablering av ABV selges det inntil 1000 andeler hver på NOK 1.000.

Med hver andel følger et nummerert dokument. Hver enkeltperson kan kjøpe inntil 10 andeler. Bedrifter som kjøper andel må tegne livsvarig medlemskap i ABV med NOK 10.000. Andelen for enkeltpersoner kan overdras ved skriftlig underretning og godkjenning av styret i ABV.
Bedriftsandeler er ikke overførbare.

Innehavere av en eller flere andeler for enkeltpersoner gis ved betaling av kontingent rett til å være medlem og delta på de arrangementer som holdes av ABV.

Atlungstad Brenneri AS er ansvarlig for at ABV har minst et medlemsarrangement på Atlungstad Brenneri hvert år knyttet til utprøving og utvikling av norsk fatmodnet akevitt og norsk matkultur.

§ 8 Årsmøte
Årsmøtet, som holdes hvert år seinest i april måned, er ABVs høyeste myndighet.
Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

§ 9 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal behandle ABVs årsmelding, regnskap, innkomne forslag og fastsette kontingent. Årsmøtet skal videre velge styre, valgkomite og revisor

§ 10 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 11 Styret
Foreningen ABV har et styre på 7 personer som velges av årsmøtet for 2 år. Styrets leder velges separat for 2 år. Et medlem av styret velges etter forslag fra Norske Akevitters Venner og et medlem etter forslag fra Atlungstad Brenneri AS. Styret konstituerer seg selv og fordeler oppgaver etter behov. Styret kan oppnevne de arbeidsgrupper det selv ønsker.

§ 12 Valgkomite
Årsmøtet velger valgkomité på 3 medlemmer med 3 varamedlemmer for 3-tre år, der ikke alle skal være på valg samtidig. Valgkomitemedlemmer kan gjenvelges. Valgkomiteen skal være bredt rekruttert. Det kan utarbeides egen instruks for valgkomiteen.

§ 13 Aksjer i Atlungstad Brenneri AS
Styret i ABV gjør vedtak om kjøp av aksjer i Atlungstad Brenneri AS (innenfor rammen av aksjeselskapets vedtak), etter at etableringen av ABV er gjennomført.
Styret representerer aksjeposten i generalforsamlingen i Atlungstad Brenneri AS.

§ 14 Vedtektsendring
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter innstilling fra styret og å ha vært på sakslisten. Det kreves 5/6 flertall av de avgitte stemmene.

§ 15 Opphør
Ved opphør vil tilsvarende regler som ved endring av vedtektene tre i kraft. Eventuelle gjenværende midler anvendes i stiftelsens ABVs formålsartikkels ånd: Et større arrangement eller et formål som ivaretar norsk mat- og drikkekultur, fortrinnsvis i Atlungstad Brenneri AS.
Alle omkostninger i forbindelse med stiftelsen skal dekkes av Atlungstad Brenneris Venner, herunder registrering, kjøp av protokoll, m.m.

Kontingenten ble fastsatt til NOK 100 med virkning fra 1.1. 2013.

Som møteleder ble valgt: Per Harald Grue.

Utpekt til å underskrive protokoll: Ragnhild Nyhus.

Stiftelsesdokumentet ble fremlagt og det ble foretatt noen endringer i forslag til vedtekter som er innarbeidet foran. Foreningen ble så besluttet stiftet. Det ble også gitt tilslutning til Notat av 27.3. 2012 «Oppretting av foreningen Atlungstad Brenneris Venner» som følger stiftelsesdokumentet som vedlegg 1.

Man gikk deretter over til valg av styre.

Som styrets leder ble valgt: Arve Fossum, Maihaugen 6, 2312 Ottestad.

Som styrets medlemmer ble valgt:

Navn: Asbjørn Hoelstad
Adresse: Sørumvegen 160, 2335 Stange
Navn: Erik Gjestvang
Adresse: Nordahlvegen 33, 2312 Ottestad
Navn: Ragnhild Nyhus
Adresse: Stenrudkroken 161, 2337 Tangen
Navn: Fridthjof Platou
Adresse: Løkendalsvegen 230, 2360 Rudshøgda
Navn: Per Harald Grue (NAV)
Adresse: Brekkevn. 39, 1430 Ås
Navn: Jørn Haugen (Atlungstad Brenneri AS)
Adresse: Mjøslivegen 10, 2312 Ottestad

Stiftelsesdokumentet ble undertegnet av stifterne.
Foreningen ble erklært stiftet og møtet hevet.

Atlungstad den 27. mars 2012
Per Harald Grue (møteleder) Ragnhild Nyhus

Vedtekter – AB Venner – PDF-format